ارکان شرکت                                                                                         مهندس بهزاد احمدی         مدیر عامل و عضو هیات مدیره                                                                 

                                                                       دکتر  علی افروس                     نائب رئیس  هیات مدیره    

             

                                                                        دکتر عنایت اله ملکی تبار           رئیس هیات مدیره