مناقصه و مزایده


فراخوان خرید مقدار 200  تن گوشت گوساله منجمد پاکستانی وارداتی

فراخوان خرید مقدار 200 تن گوشت گوساله منجمد پاکستانی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 200 تن گوشت گوساله منجمد پاکستانی وارداتی برگزار کند.

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولستانی وارداتی برگزار کند.

فراخوان خرید مقدار 3000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

فراخوان خرید مقدار 3000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 3 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی برگزار کند.

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 10 هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 20 هزار تن برنج 1121 هندی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 20 هزار تن برنج 1121 هندی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 20 هزار تن برنج 1121 سلا هندی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 10 هزار تن برنج 1121 سلا هندی وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 10 هزار تن برنج 1121 سلا هندی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 10 هزار برنج 1121 سلا هندی وارداتی برگزار کند.