مزایده


فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولستانی وارداتی برگزار کند.

فراخوان خرید مقدار 3000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

فراخوان خرید مقدار 3000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 3 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی برگزار کند.

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

فراخوان خرید 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 10 هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی برگزار کند.