بازرگانی داخلی

انعقاد تفاهم نامه

فروش نهاده های دامی

فروش محصولات پروتئینی