عمرانی


پروژه ساخت ساختمان های وزارت جهاد کشاورزی

ساختمان شماره 1 وزارت جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 2956 مترمربع و با زیربنای 27000 مترمربع و بصورت اسکلت فلزی و در 13 طبقه – 8 طبقه اداری و 5 طبقه زیرزمین – احداث شد. عملیات اجرای این پروژه در سال 1393 آغاز شد و در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفت.

ساختمان شماره 3 وزارت جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 1887 مترمربع و با زیربنای 27500 مترمربع و بصورت اسکلت بتنی در 22 طبقه – 16 طبقه اداری و 6 طبقه منفی – احداث شد. عملیات اجرای این پروژه در سال 1393 آغاز شد و در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفته است.

ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 3179 مترمربع بصورت اسکلت فلزی در 17 طبقه – 12 طبقه اداری و 5 طبقه منفی – درحال ساخت است. عملیات اجرای این پروژه در سال 1402 آغاز شد و قرار است این پروژه اوائل سال 1405 به بهره برداری برسد.