حوزه فعالیت

خدمات شرکت سرمایه گذاری جاهد شامل ارائه خدمات بازرگانی ، عمرانی و عرضه و خدمات پس از فروش ماشین آلات کشاورزی می باشد.