به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد طی جلسه ای با حضور دکتر عبدالهادی مطلق، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و دکتر محمد صالح محمدی عضو هیات مدیره شرکت پس از قدردانی از زحمات آقای دکتر عظیمی در دوران تصدی ایشان از مدیر عاملی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی،عشایری جاهد تودیع و آقای مهندس بهزاد احمدی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت معارفه گردید.