جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند                        نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار                     من گلی دارم که عالم را گلستان می کند 

میلاد روشنای چشم منتظران، اجابت دعای ملتمسان، مبشر عدالت و آزادی، قائم زمان، مهدی موعود (عج) بر  همه  عدالت خواهان جهان تاریخ مبارک باد.