به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، مهندس احمدی همچنین اعلام کرد روند بتن ریزی فونداسیون ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی شروع و بخش هایی از آن تکمیل شده است.

مهندس مهیار گرانمهر مدیر واحد عمران شرکت جاهد نیز در گزارشی درباره فرایند احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات صورت گرفته در نیمه دوم خرداد اشاره کرد.


اجرای شات کریت دیواره شفت تاور کرین

گودبرداری دستی محل شفت و جابجایی خاک با جرثقیل


تخریب دیواره بتنی در ضلع غربی توسط هیلتی


حمل آرماتور به ضلع جنوبی جهت شروع آرماتوربندی فونداسیون


برگزاری جلسه هماهنگی پروژه در دفتر مهندس پازوکی مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی با حضور مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد، مدیر و کارشناسان واحد عمران شرکت، نمایندگان بهره بردار، نمایندگان مشاور فجر توسعه و نمایندگان شرکت شمس عمران


برگزاری جلسه هماهنگی طراحی نقشه ها با حضور مشاور و کارفرما


برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی با حضور نمایندگان پیمانکار، مشاور و کارفرما

جلسه هماهنگی پروژه در دفتر دکتر محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با حضور مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جاهد، مدیر و کارشناسان واحد عمران شرکت، نمایندگان بهره بردار، نمایندگان مشاور فجر توسعه و نمایندگان شرکت شمس عمران


شروع خم و برش آرماتورهای فونداسیون ضلع جنوبی


خاکبرداری و حمل خاک به بیرون پروژه
ورود آرماتور شماره 22 به کارگاه


جلسه هماهنگی عملیات اجرایی و طراحی نقشه ها با حضور پیمانکار ، مشاور و کارفرما


مش و شات کریت دیواره شفت


آرماتوربندی فونداسیون ضلع جنوبی


برش کاری ورق و شروع ساخت ستون ها در کارخانه ساخت


اتمام آرماتوربندی مرحله اول فونداسیون ضلع جنوبی و آرماتوربندی دیوار بتنی 


بتن ریزی مرحله اول فونداسیون ضلع جنوبی