شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد در نظر دارد نسبت به واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره ، ملک انبار خلیج فارس با پرداخت اجاره ماهانه از طریق مزایده اقدام نماید .