به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، در جلسه روز چهارشنبه مورخ 10 آبان 1402 با حکم آقای مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، سرکار خانم سحر جباری بعنوان سرپرست مالی و اداری این شرکت منصوب شد.