به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، در جلسه روز چهارشنبه مورخ 10 آبان 1402 با حکم جناب آقای مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، جناب آقای سید محمد امین سیف بعنوان سرپرست واحد ماشین آلات کشاورزی این شرکت منصوب شد.