به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات روستایی و عشایری جاهد، باتوجه به اهمیت موضوع پروژه طراحی و ساخت ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی و تاکید بهره بردار محترم (وزارت خانه) نسبت به پیشبرد هر چه سریعتر این طرح، روز سه شنبه مورخ 16 آبان 1402 جلسات منظمی با حضور مهندس مهیار گرانمهر مدیر پروژه شرکت سرمایه گذاری و خدمات روستایی و عشایری جاهد با مشاور طرح و کارفرما (وزارت خانه) برگزار شد.
در این سلسله نشست ها قرار شد نقشه های مفهومی معماری (فاز 1) حداکثر تا پایان ماه جاری تولید و تصویب شود.
مهندس گرانمهر تاکید کردند به منظور سرعت بخشیدن به شروع عملیات اجرایی ، پیشنهاد تفکیک کار به سه قسمت پیمانکار پایداری و اجرای گودبرداری، پیمانکار نازک کاری و سفت کاری و در نهایت پیمانکار نازک کاری و تاسیسات ارائه شد. اجرای این طرح ها همزمان با تهیه نقشه های پروژه قابلیت اجرا دارند. اجرای بخش احداث اسکلت و سفتکاری پروژه حداقل تا یکسال زمان می برد و در نهایت اجرای نازک کاری و تاسیسات پروژه بعد از اجرای دو مرحله اول محقق می شود. این مراحل به گونه ای پیش می رود که در عملیات اجرای پروژه خللی وارد نشود. در راستای هماهنگی و راهبری پروژه ، جلسات منظمی با شهرداری منطقه و مشاور طراح بصورت هفتگی برگزار و مراحل انجام کار مطابق زمانبندی پایش می گردد.