به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد، مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد و کشاورزی با ارزیابی کیفی از طریق فراخوان عمومی برگزار می شود. متقاضیان از شنبه مورخ 1402/09/04 تا ساعت 16 مورخ 1402/09/08 مهلت دارند تا پاکت های پیشنهادی خود را به دبیرخانه حراست موسسه جهاد استقلال تحویل داده و رسید دریافت کنند.