به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، علاقه مندان به مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پروژه ملک باغ لاله در منطقه 5 شهرداری تهران تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/ 09 /1402 فرصت دارند تا فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را در قبال اخذ رسید در پاکت در بسته، لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شرکت بدهند. 

جزئیات مربوط به این مزایده در آگهی درج شده است.