هیات مدیره         مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل
                                                            

                                               دکتر  علی افروس  نائب رئیس  هیات مدیره    

             

                                                                                                                             مهندس کاوه دلیری عضو هیئت مدیره