به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، متن فراخوان به شرح زیر است.

همچنین ترجمه فراخوان به زبان انگلیسی در صفحه انگلیسی سایت شرکت سرمایه گذاری جاهد قابل مشاهده است.شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد

فراخوان ترخیص مقدار 60.000 تن برنج  وارداتی از کشور هند


شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد در نظر دارد مقدار 60.000 تن برنج 1121 وارداتی از کشور هند را با حداقل قیمت ترخیص نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری دارند می‌رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف 3 این فراخوان نسبت به دریافت اسناد و شرایط فراخوان اقدام و پیشنهادات خود را در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.

  1. نام و نشانی شرکت : شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد تلفن : 57647000-021 نمابر: 88893019
  2. موضوع : ترخیص مقدار 60.000 تن برنج 1121 هندی
  3. زمان دریافت اسناد، ارائه پاکت محتوی اسناد و پیشنهاد و رسیدگی به پیشنهادات:

1-3- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 17/04/1403 از طریق سایت موسسه جهاد استقلال به آدرس https://jes.ir  

2-3- مهلت ارائه پاکت محتوی اسناد و پیشنهاد: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 20/04/1403 به کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد

3-3- زمان رسیدگی به پیشنهادات : ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 20/04/1403 به آدرس شرکت خریدار

4-3- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان و پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده را در پاکت لاک و مهر شده قرار داده و در تاریخ مقرر در ردیف 2-3 این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.                                                              بهزاد احمدی

                                                                مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جاهد