به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، متن فراخوان به زبان انگلیسی و فارسی به شرح زیر است: 


شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد

فراخوان خرید مقدار 2000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی


شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد در نظر دارد مقدار 2000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی را با حداقل قیمت خرید نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت هایی که تمایل به فروش دارند می رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف 3 این فراخوان نسبت به دریافت اسناد و شرایط فراخوان اقدام و پیشنهادات خود را در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.

نام و نشانی شرکت : شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد تلفن : 57647000-021 نمابر: 88893019-021

موضوع : خرید مقدار 2000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی

زمان دریافت اسناد، ارائه پاکت محتوی اسناد و پیشنهاد و رسیدگی به پیشنهادات:

1-3- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 از طریق سایت موسسه جهاد استقلال به آدرس https://jes.ir  

2-3- مهلت ارائه پاکت محتوی اسناد و پیشنهاد: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/06/21 به کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد

3-3- زمان رسیدگی به پیشنهادات : ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1402/06/21 به آدرس شرکت خریدار

4-3- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان و پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده را در پاکت لاک و مهر شده قرار داده و در تاریخ مقرر در ردیف 2-3 این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.                                                                        بهزاد احمدی

                                                                     مدیرعامل و عضو هیأت مدیره